Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gizlilik ve Güvenlik

​​​Gizlilik ve Güvenlik

TURKCELL ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (Turkcell) ve grup şirketleri [1] bünyesindeki kişisel veriler, Turkcell'in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 


Turkcell'e iş başvurusunda bulunan Çalışan Adaylarının Turkcell tarafından işlenen kişisel verileri, aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Aşağıdaki metni inceleyerek, Çalışan Adaylarının Turkcell tarafından işlenen kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, elde edilme yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm Çalışan Adaylarımızı kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin başvurduğu pozisyon, çalışma koşulları ya da açık rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her çalışan adayı için söz konusu olmayacaktır.

I. Çalışan Adayı Kişisel Verileri

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Çalışan Adaylarının İnsan Kaynakları (İK) işe alım süreçleri çerçevesinde işlenen kişisel verileri aşağıda belirtilmiştir:

·       Çalışan Adayı temel bilgileri (ad, soyad, GSM, e-posta, yazışma adresi, TCKN)

·       Çalışan Adayının özgeçmişi, eğitim, bilgi ve iş deneyimi bilgileri, referansları

·       Çalışan Adayının başvurduğu pozisyon ve iş başvurusu kanalı gibi bilgiler

·       Çalışan Adayının başvurusu kapsamında ve mülakatlarda paylaştığı bilgiler, mülakatlara ilişkin kayıtlar

·       Çalışan Adayının mülakatlarının ya da kendisine uygulanan test ve sınavların uzaktan çevrimiçi imkanlar ve uygulamalar ile gerçekleştirilmesi halinde bu uygulamalar ile elde edilen ses ve görüntü kayıtları, videolar

·       Şirket tarafından yapılacak araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler (referanslarınız tarafından hakkınızda verilen bilgiler veya mezun olduğunuz üniversitenizden sizin bilginiz ve onayınız ile alınan bilgiler)

·       İş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler ve iş başvurusu neticesi

·       Kişilik testi sonuçları ve Çalışan Adaylarına uygulanan diğer türlü test, anket, envanter ve benzeri her türlü ölçüm aracının değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlar

Çalışan Adayının bu başlıkta belirtilmeyen herhangi bir kişisel verisinin talep edilmesi veya elde edilmesi halinde Çalışan Adayına ayrıca Kanuna ve mevzuata uygun şekilde aydınlatma yapılmaktadır.


II. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı, Yöntemi ve Yasal Dayanağı

Turkcell İK işe alım süreçleri kapsamında Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler bu bölümde yer alan amaçlarla, şirket içi ve şirket dışı kanallardan yapılan iş başvuruları, yüz yüze ve uzaktan yapılan iş görüşmeleri ve mülakatlar, Turkcell ve Turkcell İK iş ortaklarının Çalışan Adaylarına yönelik bilgi toplama kanalları ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte, Kanun'un 5 ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:  

·       Turkcell'in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde;

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, İş teklifi yapılması, İş Sözleşmesinin kurulması (pozisyon, ücret ve yan hakların değerlendirilmesi dahil) amaçlarıyla,

Çalışan Adayı temel bilgileri, Çalışan Adayının başvurduğu pozisyon bilgisi, İş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler ve iş başvurusu neticesi bilgileri işlenmektedir.

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruların değerlendirilmesi, Çalışan Adayları ile iletişim kurulması, test ve sınavların uygulanması, mülakatların gerçekleştirilmesi, bunların değerlendirilmesi, İş teklifi yapılması, pozisyon, ücret ve yan hakların değerlendirilmesi amaçlarıyla,

Çalışan Adayı temel bilgileri, özgeçmişi, eğitim, bilgi ve iş deneyimi bilgileri, referansları, Çalışan adayının başvurduğu pozisyon ve iş başvurusu bilgileri, Çalışan Adayının başvurusu kapsamında ve mülakatlarda paylaştığı bilgiler, mülakatlara ilişkin kayıtlar, Şirketi tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, İş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler ve iş başvurusu neticesi kişisel verileri işlenmektedir.

·       Turkcell'in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

Bu Aydınlatma Metninde sayılan Çalışan Adayı Kişisel Verileri, Turkcell'in tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.  

·       Tarafınızca alenileştirilmiş olması;

Çalışan Adayı tarafından Kariyer.net, Linkedin gibi iş arama ve profesyonel sosyal mecralar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü dijital veya fiziki mecrada alenileştirilen kişisel veriler, alenileştirme amacına uygun olarak işlenebilecektir.  

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruların değerlendirilmesi, Çalışan adayları ile iletişim kurulması, iş teklifi yapılması, pozisyon, ücret ve yan haklar gibi hususların değerlendirilmesi amaçlarıyla,

Çalışan Adayı temel bilgileri, Çalışan Adayının özgeçmişi, eğitim, bilgi ve iş deneyimi bilgileri, referansları, Çalışan Adayının başvurduğu pozisyon bilgisi, iş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler ve iş başvurusu neticesi kişisel verileri işlenmektedir.

·       Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Turkcell'in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruların değerlendirilmesi, Çalışan Adayları ile iletişim kurulması, test ve sınavların uygulanması, mülakatların gerçekleştirilmesi, bunların değerlendirilmesi, iş teklifi yapılması, pozisyon, ücret ve yan hakların değerlendirilmesi, İK faaliyetlerinin yürütülmesi, İK süreçlerinin kontrolü, denetimi, analizi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla,

Bu Aydınlatma Metninin “Çalışan Adayı Kişisel Verileri" başlığında yer alan kişisel veriler işlenmektedir.


III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adaylarının kişisel verileri, yukarıda sayılan amaçların sağlanması için, mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu çerçevede, ilgili kişisel veriler, işbu metin kapsamında olan ve olmayan Turkcell iştirakleri, anket ve araştırma şirketleri, işe alım süreçlerine yönelik iş birliği yapılan ve insan kaynakları, muhasebe ve sosyal güvenlik alanlarında hizmet alınan tedarikçi firmalar ve bu Aydınlatma Metninde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için hizmet alınan diğer iş ortakları ile paylaşılabilir.

IV.Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Kullanım Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, Çalışan Adaylarının ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak değerlendirilmektedir.

İşe alım sürecinin olumlu sonuçlanmasını takiben işe giriş sürecinde, iş ilişkisi sebebiyle saklanması gerekecek sağlık raporu, sicil kaydı gibi bilgi ve belgeler Çalışan Adayından istenebilecek olup, söz konusu özel nitelikli kişisel veriler, Turkcell Çalışan Aydınlatma Metni kapsamında değerlendirilecektir.

İstisnai hallerde, özel nitelikli kişisel verilerinizin işe alım süreci içinde toplanması söz konusu olursa, özel nitelikli kişisel verileriniz, hukuki düzenlemelerin ve Şirketimiz yükümlülüklerinin gerektirdiği hallerde ve/veya konuya ilişkin açık rızanız çerçevesinde, işyeri sağlığının ve güvenliğinin korunması, hizmet ilişkisinin gereklerinin ve ilgili Turkcell grup şirketinin 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi meşru amaçlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilir, saklanabilir ve gerekli hallerde ilgili taraf, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.


V.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Turkcell'e başvurarak,

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. 

Kanunun 11. maddesi uyarınca belirtilen hakların kullanılmasına karşın, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri, bu talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme ve olumlu/olumsuz dönüş yapma hakkına sahiptir.


VI. İletişim

Turkcell grup şirketleri İK işe alım süreçleri çerçevesinde Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı İK Hizmet Merkezi'ne (ikhm@global-bilgi.com.tr) adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Turkcell, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Aydınlatma Metninin http://kariyerim.turkcell.com.tr/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

[1] (1) Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.; (2) Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş.; (3) Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.; (4) Lifecell Dijital Servisler Ve Çözümler A.Ş.; (5) Lifecell Müzik Yayin Ve İletim A.Ş.; (6) Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.; (7) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (8) Lifecell Tv Yayin Ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (9) Bip İletişim Teknolojileri Ve Dijital Servisler Anonim Şirketi; (10) Turkcell Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.; (11) Turkcell Finansman A.Ş. (12) Turkcell Sigorta Aracilik Hizmetleri A.Ş.; (13) Kule Hizmet Ve İşletmecilik A.Ş.; (14) Turkcell Enerji Çözümleri Ve Elektrik Satiş Ticaret A.Ş.; (15) Turkcell Teknoloji Araştirma Ve Geliştirme A.Ş.; (16) Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.; (17) Turkcell Satiş Ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (TSatış);  (18) Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.; (19) Turkcell Özel Finansman A.Ş.; (20) Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş. (DBS)


​​