Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Gizlilik ve Güvenlik

TURKCELL ÇALIŞAN ADAYI GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Turkcell grup şirketleri[1] (hep birlikte “Turkcell" olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, Turkcell'in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Turkcell'e iş başvurusunda bulunan Çalışan Adaylarının kişisel verileri, Turkcell tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Aşağıdaki metni inceleyerek, Çalışan Adaylarının Turkcell tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm Çalışan Adaylarımızı kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin başvurduğu pozisyon, çalışma koşulları ya da açık rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her çalışan adayı için söz konusu olmayacaktır.

I. Çalışan Adayı Kişisel Verileri

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belir lenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Çalışan Adaylarının İnsan Kaynakları (İK olarak anılacaktır) işe alım süreçleri çerçevesinde işlenebilecek kişisel verileri,  bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

·       Çalışan Adayı temel bilgileri (kimlik ve iletişim bilgileri gibi)

·       Çalışan Adayının özgeçmişi, eğitim, bilgi ve iş deneyimi bilgileri, referansları

·       Çalışan Adayının başvurduğu pozisyon ve iş başvurusu kanalı gibi bilgiler

·       Çalışan Adayının başvurusu kapsamında ve mülakatlarda paylaştığı bilgiler, mülakatlara ilişkin kayıtlar

·       Şirket tarafından yapılacak araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler

·       Kişilik testi sonuçları

·       İş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler ve iş başvurusu neticesi

II.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Turkcell İK işe alım süreçleri kapsamında Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın şu amaçlarla işlenebilir:

·       İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruların değerlendirilmesi

·       İş teklifi yapılması, pozisyon, ücret ve yan haklar gibi hususların değerlendirilmesi

·       İK faaliyetlerinin yürütülmesi (özgeçmiş bilgilerinin havuzda saklanması gibi)

·       İK süreçlerinin kontrolü, denetimi, analizi ve iyileştirilmesi

·       Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adaylarının kişisel verileri, yukarıda sayılan amaçların sağlanması için, mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu çerçevede, ilgili kişisel veriler, işbu metin kapsamında olan ve olmayan Turkcell iştirakleri; anket ve araştırma şirketleri; işe alım süreçlerine yönelik işbirliği yapılan tedarikçi firmalar; insan kaynakları, muhasebe ve sosyal güvenlik gibi alanlarda destek alınan tedarikçiler gibi 3. kişilerle ve ayrıca yetkili adli ve idari kurum ve kuruluşlarla ve bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

IV.Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Kullanım Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, Çalışan Adaylarının ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak değerlendirilmektedir.

İşe alım sürecinin olumlu sonuçlanmasını takiben işe giriş sürecinde, iş ilişkisi sebebiyle saklanması gerekecek sağlık raporu, sicil kaydı gibi bilgi ve belgeler Çalışan Adayından istenebilecek olup, söz konusu özel nitelikli kişisel veriler, Turkcell Çalışan Gizlilik Politikası kapsamında değerlendirilecektir.

İstisnai hallerde, özel nitelikli kişisel verilerinizin işe alım süreci içinde toplanması söz konusu olursa, özel nitelikli kişisel verileriniz, hukuki düzenlemelerin ve Şirketimiz yükümlülüklerinin gerektirdiği hallerde ve/veya konuya ilişkin açık rızanız çerçevesinde, işyeri sağlığının ve güvenliğinin korunması, hizmet ilişkisinin gereklerinin ve ilgili Turkcell grup şirketinin 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi meşru amaçlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilir, saklanabilir ve gerekli hallerde ilgili taraf, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

V.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirket içi ve şirket dışı kanallardan yapılan iş başvuruları, yüz yüze ve uzaktan yapılan iş görüşmeleri ve mülakatlar, Turkcell ve Turkcell İK iş ortaklarının Çalışan Adaylarına yönelik bilgi toplama kanalları ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ve diğer ortamlar vasıtasıyla, , Kanunun 5 ve 6. Maddeleri ya da gereken hallerde rızanız alınarak, İş Kanunu ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

VI.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Turkcell'e başvurarak,

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz. Turkcell İnsan Kaynakları faaliyetlerinin etkin ve eksiksiz olarak yürütülebilmesi için grup şirketleri[1] çalışan adaylarına ait kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi gerekebilmektedir. Kanunun 11. maddesi uyarınca belirtilen hakların kullanılmasına karşın, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri, bu talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme ve olumlu/olumsuz dönüş yapma hakkına sahiptir.

VII. İletişim


Turkcell grup şirketleri İK işe alım süreçleri çerçevesinde Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı İK Hizmet Merkezi'ne (ikhm@global-bilgi.com.tr) adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Turkcell, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası'nın http://inside.turkcell.entp.tg adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

[1] (1)Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.; (2)Turkcell Finansman A.Ş.; (3)Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.; (4)Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.; (5)Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., (6)Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (7) Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (8) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.​